Therapie algemeen
Ervaringsgerichte psychosociale therapie
Ervaringsgerichte psychosociale therapie (EPT) gaat ervan uit dat zowel factoren in het individu (psychische factoren) als factoren uit de omgeving (sociale factoren) van invloed zijn op het ontstaan van problemen. De manier waarop iemand met zichzelf omgaat in relatie tot zijn omgeving staat centraal in de behandeling.
Het ervaringsgerichte van EPT zit hem erin dat het in de hulpverlening er niet zozeer om gaat om de cliënt te vertellen wat hij fout doet, maar om hem te laten ervaren wat hij kan doen om zijn problemen aan te pakken. De werkwijze is gericht op het creëren, het doen ontstaan van nieuwe ervaringen, waardoor cliënten al doende nieuwe vaardigheden leren.
Algemeen_def
Aan bijna ieder menselijk streven liggen twee basisbehoeften ten grondslag. In de eerste plaats de behoefte om van betekenis te zijn voor (belangrijke) anderen, de behoefte om coöperatief te zijn en voor de ander te zorgen (behoefte aan verbondenheid). In de tweede plaats de behoefte om de eigen mogelijkheden te realiseren, de eigen behoeften te bevredigen en goed voor zichzelf te zorgen (behoefte aan autonomie).
De opgave waarvoor mensen zich gesteld zien is om beide behoeften te realiseren en ze te integreren: om binnen het zorgen voor de ander ook op te komen voor de eigen belangen.
Dit is geen gemakkelijke opgave, want waar wij behoefte aan hebben strookt niet altijd met wat anderen die belangrijk voor ons zijn van ons verwachten, of met wat wij van onszelf verwachten. Wanneer wij niet in staat zijn dit conflict, dat zich zowel in onszelf als tussen ons en anderen af kan spelen, op een bevredigende wijze naar buiten te brengen en op te lossen, staan wij voor de vraag hoe wij nu nog zorg kunnen dragen voor onszelf en tegelijkertijd een goede relatie met de ander kunnen onderhouden. Dit dilemma vormt de kern van alle problemen en symptomen waarmee mensen in therapie komen; aan vrijwel alle symptomen ligt dit onopgelost persoonlijk conflict ten grondslag.
Gestalttherapie
Uitgangspunt van de gestalttherapie is dat de mens onlosmakelijk verbonden is met zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de gestaltbenadering ervaren mensen psychische klachten en/of belemmeringen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet meer in staat zijn om dat te herstellen.
Gestalttherapie geeft je de mogelijkheid om gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen. Als het op één terrein van je leven beter gaat, zal verbetering op andere terreinen vaak makkelijker zijn. Je zult beter je eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en keuzes maken die bij je passen. Ik zal stilstaan bij je klachten en de nadruk leggen op de manier waarop je ze ervaart, welke betekenis ze hebben in je leven en hoe je ermee omgaat. Vanuit dit vertrekpunt zal nieuw gedrag ontdekt en gestimuleerd kunnen worden.